Høringsuttalelser

Tilbake
HØRINGSUTTALELSER

HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM KOMMUNENS HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE ARBEID I HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN

Les mer


HØRINGSSVAR NASJONAL FAGLIG RETNINGSLINJE FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN JANUAR 2018

Les mer


HØRINGSSVAR NOU 2017: OFFENTLIG STØTTE TIL BARNEFAMILIER

Les mer


KOMPETANSE OG KVALITET I NYFØDTINTENSIVAVDELINGER

Kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger
Les mer


NASJONAL FAGLIG RETNINGSLINJE FOR HELSESTASJON 0-5 ÅR

Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon 0-5 år
Les mer


FORSLAG TIL FELLES LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSLOV

Forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov
Les mer


ET TRYGT FØDETILBUD – FORSLAG TIL KVALITETSKRAV TIL FØDEINSTITUSJONER

Ammehjelpen vil ta høringen punkt for punkt, med mest fokus på kapitel 11 Barselomsorgen.
Les mer


AMMEHJELPENS KOMMENTARER TIL STORTINGSMELDING NR. 12 (2008-2009)

Ammehjelpen har konsentrert sine uttalelser om kapitlene 4 og 7.
Les mer


RETT TIL LØNNET AMMEFRI

Amming er et satsningsområde ifølge Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007- 2011). Dette er det også henvist til flere steder i høringsnotatet.
Les mer


LIKELØNN

Ammehjelpen driver nettstedet www.ammehjelpen.no der vi bl.a. formidler forskningsbasert kunnskap om amming og om kvinners rettigheter i forbindelse med ammingen. Vi vil derfor kun si noe om tiltak 4 som handler om deling av foreldrepermisjonen.
Les mer


KVINNERS RETTIGHETER OG LIKESTILLING I UTVIKLINGSSAMARBEIDET

Ammehjelpen har gått gjennom høringsutkast 2112, og har et par små tilføyelser.
Les mer