Likelønn

Tilbake

Ammehjelpen driver nettstedet www.ammehjelpen.no der vi bl.a. formidler forskningsbasert kunnskap om amming og om kvinners rettigheter i forbindelse med ammingen. Vi vil derfor kun si noe om tiltak 4 som handler om deling av foreldrepermisjonen.

ammehjelpens_logoAmmehjelpen
Postboks 112
2421 TRYSIL
Saksbehandler:     Anne Sigstad
E-post:       anne.sigstad@ammehjelpen.no
Telefon:       61 18 55 66 / 99 26 97 26

Dato:         25.08.08


Barne- og likestillingsdepartementet
Postboks 8036 Dep
0030 Osl
o

Likelønnskommisjonens forslag til tiltak for likelønn mellom kvinner og menn. Høringsuttalelse.


Ammehjelpen viser til Likelønnskommisjonens utredning NOU 2008:6 Kjønn og lønn. Fakta, analyser og virkemidler. Ammehjelpen er en frivillig organisasjon av mødre som støtter og gir råd til andre mødre i ammesituasjonen. Vår hjelp er gratis, og basert på at de som søker hjelp skal få det. Ingen overtales til å amme. Ammehjelperen har taushetsplikt. Ammehjelpen driver nettstedet www.ammehjelpen.no der vi bl.a. formidler forskningsbasert kunnskap om amming og om kvinners rettigheter i forbindelse med ammingen. Vi vil derfor kun si noe om tiltak 4 som handler om deling av foreldrepermisjonen.

Tilrettelegging for lønnsarbeid. Permisjoner og ammepauser.
Fødsels- og barselpermisjonen i Norge er av de beste i verden. Kvinner kan kombinere lønnsarbeid med svangerskap, fødsel og amming, og har mange ulike kombinasjoner av permisjoner og tidskonto å velge mellom. En endring i permisjonsordningen må ikke gå på bekostning av eksisterende tilbud. Det er viktig med valgfriheten, ettersom det er store individuelle behov både når det gjelder restitusjon etter fødsel og eventuelle ammeproblemer.
Det må også legges bedre til rette med ammepauser etter at man er tilbake i arbeid. I følge arbeidsmiljøloven § 12-8 har en kvinne som ammer rett til minst en time ammefri pr dag. Ifølge Statens personalhåndbok har kvinner rett til arbeidsfri med lønn inntil to timer per i dag. Kvinner i privat sektor har rett til 1 time fri, men de har ingen lovfestet rett til betalte ammepauser.  
For å sikre like rettigheter, bør lovgivningen oppdateres slik at også kvinner ansatt i privat sektor har rett til to timers lønnet fri i forbindelse med amming.

Det er ingen øvre grense for barnets alder i forhold til ammetiden, men arbeidsgiver kan kreve legeattest for at barnet fortsatt blir ammet. Enkelte leger nekter imidlertid å skrive ut en slik attest dersom barnet nærmer seg eller er over ett år. Dette til tross for at det er bevist at morsmelk/amming er viktig også etter at barnet har begynt i barnehage og at WHO anbefaler å opprettholde ammingen i to år.

Amming er og bør verdsettes som arbeid. Dagens næringsliv gjorde et overslag i 2007 at dersom man regner morsmelkens verdi etter markedsmetoden, produserer norske kvinner sannsynligvis morsmelk for 6,5 milliarder kroner årlig (DN 22.10.2006). En slik betydelig samfunnsinnsats, også økonomisk, bør verdsettes og beskyttes.

Ved innføring av betalte ammepauser til alle kvinner, oppfylles ILO-konvensjonens § 10 om mødrerettigheter. Både med tanke på norske kvinner og kvinner internasjonalt bør Norge undertegne ILO-konvensjonen. Dersom det blir obligatorisk for kvinner å gå tilbake til yrkeslivet tidligere enn i dag, er det avgjørende å få gode ordninger med ammepauser for alle aktuelle arbeidstakere.

Ammingens betydning og offentlige anbefalinger.
En tvungen tredeling av dagens permisjon vil føre til at det blir vanskeligere for mødrene å følge opp de offentlige og internasjonale anbefalingene om fullamming i 6 mndr og videre amming i minst ett år. Mange kvinner som sliter med ammingen i starten, vil antagelig være mindre motivert for å få til fullamming hvis de vet at de likevel snart skal ut i jobb.
I Regjeringens tverrdepartementale Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007-2011) er det satt følgende mål for perioden:                                                                                                                        
Andel spedbarn som fullammes ved 6 måneder skal øke fra 44% til  70%                                            
Andel spedbarn som ammes ved 12 måneder skal øke fra 36% til 50%   
Hvis en innfører tvungen tredeling av foreldrepermisjonen, vil en motarbeide muligheten for å oppnå disse målene. Kvinnene må gis mulighet til å kunne fullamme i 6 måneder. I tillegg trengs en overgangsperiode på 2 måneder for gradvis å venne barnet til fast føde. Det vil med andre ord være nødvendig med en permisjonstid på minimum 8 måneder etter fødselen for å kunne oppfylle anbefalingene fra ernæringsmyndighetene.
Norske myndigheter har studert den tre-delte permisjonsfordelingen Island har innført. Denne sammenligningen er ikke helt relevant, da de har en mye lavere ammeforekomst der enn i Norge. Fagmiljøet som arbeider med amming på Island, har uttrykt bekymring over at denne ordningen ikke fremmer ammingen.
Amming er mer enn morsmelk. Morsmelk er den optimale ernæring, og beskytter moren og barnet mot en rekke sykdommer både i ammeperioden og senere. Morsmelk på flaske kan ikke erstatte nærheten og tryggheten som ammingen gir. Mor er den første omsorgspersonen barnet knytter seg til, og mye skjer akkurat ved 8-9 måneders alderen. Ammehjelpen mener det må gis mulighet til at mødre kan velge å prioritere barnet i denne viktige perioden. Fars tid kommer. En tvungen tredeling av permisjonen vil snarere kunne føre til mindre likestilling ved at flere kvinner ville velge å melde seg helt ut av arbeidslivet i denne fasen av livet.

Konklusjon
Kvinner må sikres mulighet til å kunne amme sine barn i tråd med anbefalingene, til beste for deres egen og barnas helse. Det vil si at permisjonen må minst være på 8 måneder etter fødselen. Ammehjelpen ønsker å fremme likestilling ved å øke fedrekvoten spesielt, og at fedrene selv skal tjene opp permisjonspoeng. Det må også legges bedre til rette for selvstendig næringsdrivende og studenter.Anne Sigstad                       Vibeke L. S. Høgseth, sign.
Informasjonsmedarbeider/Saksbehandler           Leder i sentralstyret

Kopi:  
Barneombudet
Likestillingsombudet
Helse- og omsorgsministeren
LO
NHO