Et trygt fødetilbud – Forslag til kvalitetskrav til fødeinstitusjoner

Tilbake

Ammehjelpen vil ta høringen punkt for punkt, med mest fokus på kapitel 11 Barselomsorgen.

ammehjelpens_logoAmmehjelpen
Postboks 112
2421 Trysil


Helsedirektoratet
Postboks 7000 St Olavs plass
0130 Oslo


Biri, 26.04.10       Deres ref. 09/6197

HØRINGSUTTALELSE
Et trygt fødetilbud – Forslag til kvalitetskrav til fødeinstitusjoner


Om Ammehjelpen
Ammehjelpen er en partipolitisk uavhengig frivillig humanitær organisasjon. Organisasjonens formål er å bidra til at flest mulig barn får mors melk så lenge de har behov for det - til beste for barnas og mødrenes helse og samfunnet for øvrig. Gjennom mor-til-mor-kontakt gir vi gratis råd og støtte til ammende mødre. Ammehjelpen verner og fremmer også amming gjennom å påvirke rammebetingelser, holdninger og kunnskap om amming nasjonalt og internasjonalt.  

Gledelig begivenhet
Ammehjelpen ser det som en gledelig begivenhet at det blir satt fokus på en helhetlig svangerskaps-, fødsels og barselsomsorg. Det er vesentlig at det fokuseres på kunnskapens plass i utdanningen, og vi håper at det fører til mer grunnkunnskap om amming, spesielt hos helsesøstrene.

Konkret om høringsforslaget
Ammehjelpen vil ta høringen punkt for punkt, med mest fokus på kapitel 11 Barselomsorgen.

4   BRUKERERFARING OG BRUKERTILFREDSHET
4.1 Informasjon og brukerevaluering
Samlet offentlig nettsted for svangerskap, fødsel og barsel. Her vil vi gjøre oppmerksom på  www.ammehjelpen.no som allerede er et godt utviklet nettsted om amming. Alle artikler godkjennes av faglig vel kvalifisert helsepersonell. Ammehjelpen har et utmerket samarbeid med Nasjonalt Kompetansesenter for amming når det gjelder temaer, artikler og informasjon om ny forskning. Nettstedet brukes av mange helsepersonell allerede i dag. Vi ber om at det linkes til siden vår på det planlagte offentlige nettstedet.
Generell informasjon: Ammehjelpen mener det bør informeres med link til www.ammehjelpen.no på all generell informasjon som deles ut til gravide og fødende.
4.2 Brukermedvirkning
En standardisert, elektronisk brukerevaluering bør kunne utføres i forbindelse med 6-ukers kontrollen etter fødsel.
4.3 Behov for tolk
Til info: Ammehjelpen har en nettbasert brosjyre om amming på 15 språk.

5   SAMHANDLING OG HELHETLIG FORLØP
Ammehjelpen vil være med og understreke betydningen av samhandling, herunder god og effektiv utveksling av informasjon gjennom Norsk Helsenett og elektronisk helsekort for gravide. Det er en sårbar overgang når det gjelder ammingen ved tidlig utskrivelse fra barsel.


7   SVANGERSKAPSOMSORGEN
Her gjentas noen punkter vi allerede har kommentert som viktige: kursing av helsepersonell, elektronisk helsekort, informasjon til gravide om brukerorganisasjoner.

11   BARSELOMSORGEN
Ammehjelpen er enig i at lokal jordmortjeneste  kan ha en sentral rolle i oppfølgingen i barseltiden. Vi ønsker til og med at det forsterkes fra kan til bør.

For å sikre en god overgang er det er ønskelig at helsestasjon tar kontakt med hjemmet innen
72 timer etter utreise fra sykehus. Tips fra helsestasjonen i Stange kommune som er blitt godkjent ammekyndig: Den nybakte mor sender selv en sms til kommunejordmors mobiltelefon og melder fra når hun skal hjem fra sykehuset. Den telefonen sjekkes hver morgen. Viktig at første kontakt er med jordmor.

Første hjemmebesøk fra helsesøster har arbeidsgruppen anført at bør skje innen 10 dager etter hjemreise. Her ønsker vi å endre ordlyd til skal skje.

11.1 Krav til organisering, oppgave- og funksjonsfordeling
Når det gjelder standard for liggetid etter fødselen, mener Ammehjelpen at det bør være minimum 4 døgn for førstegangsfødende, eller til amming er etablert. Ingen, eller de færreste førstegangsfødende har kommet i gang med melkeproduksjonen etter to døgn. Det kan heller være fleksible ordninger for dem som ønsker tidligere hjemreise. Tilbudet i kommunehelsetjenesten har dessverre ikke blitt bygd opp i forkant eller parallelt med kortere liggetid.

Ammehjelpen mener det er viktig med differensiert tilbud og medbestemmelse fra mødrene, og at tilbudet må bygges ut lokalt i kommunene.

11.2 Krav til bemanning og kompetanse
Viktig med jordmor-ressurs ved helsestasjonen i tidlig barseltid. Avgjørende at det blir satt av ressurser til opplæring av ansatte, for eksempel Ammekyndig Helsestasjon.

11.5 Krav til informasjon og kommunikasjon
Ved hjemreise skal kvinnen og hennes partner ha med seg telefonnummeret til
barselavdelingen og til helsestasjonen de tilhører…osv.
Vi ønsker at lavterskeltilbudet til Ammehjelpen er med her. Minimum nettadressen: www.ammehjelpen.no
Konklusjon
•   Ammehjelpen går inn for å styrke jordmor-tjenesten i kommunene i forhold til oppfølging i barseltiden.
•   Det er viktig å styrke kunnskapen om amming, både grunnutdanning og tilbud om videreutdanning, hos alt helsepersonell som er i kontakt med kvinner i svangerskaps/føde/barselperioden. Herunder fastleger, jordmødre, barnepleiere og helsesøstre.
•   Viktig å prioritere effektiv og god utveksling av informasjon mellom de ulike nivåer i helsetjenesten gjennom Norsk Helsenett og elektronisk helsekort.
•   Avgjørende med fleksibel liggetid på barsel. Ingen skal sendes hjem før amming er etablert/ikke-amming avklart, eller en har forsikret seg om at kvinnen får god nok oppfølging hjemme/lokalt.
•   Ammehjelpen ønsker at informasjon om vårt tilbud gjennom www.ammehjelpen.no er med i brosjyrer og annet skriftlig materiell som deles ut til gravide og mødre.For AmmehjelpenVibeke L. S. Høgseth                   Anne Sigstad  

Her kan du lese høringssvarene til denne høringen
Leder                                       Saksbehandler