Forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov

Tilbake

Forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov

Ammehjelpen
Postboks 19
2832 Biri

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Høringssvar:
Forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov.

Biri, 18.01.16

Innledningsvis vil vi påpeke at Ammehjelpen ikke er på lista over høringsinstanser i denne saken. Dette er en sak vi ønsker å uttale oss om. Vi fikk vite om høringen nå rett før fristen går ut. Ammehjelpen ønsker for framtida å være høringsinstans.

Ammehjelpen ønsker velkommen en lov som kan ligge i bunnen for likestillingsarbeidet.

Vi har imidlertid noen bemerkninger.

Til pkt. 3.3.3. Tilgjengelighet og tilrettelegging

Retten til ammefri, som den er nedfelt i Arbeidsmiljøloven § 12-8 ,sikrer dessverre ikke studenter i praksis eller personell i offshore/til sjøs denne rettigheten. I tillegg er det mange, spesielt i helsevesenet der det jobbes turnus, som har problemer med å få denne rettigheten. Mange ganger må arbeidstakeren gå flere runder med ledelsen for å få tilrettelagt for ammefri. Vi vet at mange lar være å ta den kampen. Ammehjelpen mener det bør presiseres i Likestillings- og diskrimineringsloven at denne rettigheten må bli ivaretatt.

Til pkt. 7.2.7. Om permisjon etter fødsel.

Her samsvarer ikke lovforslaget med EØS-direktiv 92/85/EØF artikkel 8, bokstav b. EØS’ Barseldirektiv, som Norge er forpliktet til å følge, krever at kvinner som har født skal ha 12 ukers EGEN barselpermisjon etter fødselen, FØR den felles, delbare foreldrepermisjonen trer i kraft, uansett dens lengde. Dette er bekreftet av EU- domstolen.

Barselpermisjonen er fordi mor skal kunne restituere seg etter svangerskap og fødsel, og for å kunne etablere ammingen. Ammehjelpen vet at mange strever lenge for å få ammingen til å fungere, og at det er viktig for mødrene å amme. Far er en viktig person i mor og barns liv, men han har ikke de samme behovene for restitusjon som mor i den første tiden etter fødselen.

Ammehjelpen – PB 19 – 2832 Biri – Tlf. 99 26 97 26 www.ammehjelpen.no - ammehjelpen@ammehjelpen.no