Kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger

Tilbake

Kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger

Tilbakemeldingsskjema
Ekstern høring - Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger

Høringsinnspill:

  • Vennligst benytt skjema under (både til generelle kommentarer og kommentarer knyttet til bestemte områder)

  • Frist: 13. mars 2017

Navn høringsinstans: Ammehjelpen

Generelle kommentarer

Ammehjelpen takker for anledning til å gi svar på høringsutkast, samtidig som vi beklager at ikke Ammehjelpen fikk tilsendt høringsutkastet sammen med de andre faste høringsinstanser og dermed fikk kort frist på å svare. Der det ikke står kommentar, har vi ingenting å tilføye.

Vi er opptatt av at organiseringen gjøres slik at flere barn som trenger intensivbehandling de første uker og måneder i livet kan bli utskrevet som brystbarn, og at de kan få brystmelk fra egen mor så tidlig som mulig, og at det er tilstrekkelig ressurser øremerket for å drive morsmelkbanker, dvs. infrastruktur og personale til å håndtere mottak og forsyning av donormelk. Dette bør finnes på alle avdelinger med kvinneklinikker, ikke bare på stedene der kategori 3C avdelinger finnes. Mottakene bør kunne levere donormelk til alle barn som trenger den før deres egne mødre har tilstrekkelig produksjon selv, eller fram til barnet er ved termin dersom det er umulig for mor å produsere tilstrekkelig melk i det hele tatt.

For at en mor til et ekstremt prematurt barn skal kunne amme det, må hun kunne være sammen med det. Det er helt nødvendig at disse barna kan komme tilbake til en avdeling nærmere hjemstedet så snart de ikke trenger den høyeste beredskapen. Det forutsetter at både den sentraliserte avdelingen og avdelingen nærmere hjemstedet må ha plass for barnets foresatte og i noen tilfeller for barnets søsken når disse er for unge til å bli overlatt til andre over tid. Selv om forskriften om barn som pårørende ikke legger noen plikt på helsetjenesten til å ivareta behovene til andre barn i familien når barnets søsken må behandles langt fra hjemmet, vil slik behandling kunne innebære en stor inngripen i søsknenes liv. Vi mener det er naturlig at intensjonen bak

forskriften om barn som pårørende også bør ligge til grunn for organiseringen av nyfødtomsorgen. Det er umenneskelig for en forelder å måtte velge hvilket barn de skal ha omsorg for, hvis tjenesten er organisert på en måte som umuliggjør forsvarlig foreldreomsorg for eldre søsken og den nyfødte.

Kapittel 1 – God behandling med etisk refleksjon til barnets beste

Kommentarer til anbefalingene

1) Behandling av syke nyfødte bør tilpasses det enkelte barnet, være til barnets beste og inkludere etisk refleksjon og vurdering

Det bør være et nasjonalt mål å innføre samme modell som ved nyfødtintensivavdelingen i Drammen, der foreldrene bor sammen med barnet døgnet rundt, spesielt på avdelingene for de aller svakeste barna, da fysisk kontakt med mor, eventuelt far, fremmer vekst, tilknytning, og fører til vesentlig kortere sykehusopphold. Å skille et sykt barn fra dets foresatte, særlig mor, mer enn noen få minutter i døgnet uten at det er foreldrene som ber om det, bør være unntak heller enn regelen.

Kapittel 2 – Nasjonal organisering av avdelinger for syke nyfødte

Kommentarer til anbefalingene

1) Alle helseforetak med kvinneklinikk bør ha en avdeling for syke nyfødte


2) Avdelinger for syke nyfødte bør inndeles i kategorier basert på sykdomsgrad og behandlingsbehov


3) Det bør kun være en 3 c avdeling i hver helseregion

Kan være grunnlag for flere 3 c avdelinger i HSØ ut fra antall fødsler i denne regionen. Det må sikres at det er fysisk plass for mor å kunne følge barnet uansett hvor barnet skal ha behandling, også før mor kan skrives ut fra barselavdeling etter fødsel.

4) Kompetansekrav for å oppnå nytt behandlingsnivå


Kapittel 3 – Bemanning og kompetanse ved avdelinger for syke nyfødte

Kommentarer til anbefalingene

1) Bemanningsnorm for avdelinger for syke nyfødte

Jfr vår generelle kommentar om behov for dedikerte ressurser til å håndtere donormelk.

2) Nyfødtavdelinger bør planlegge bemanning slik at risiko 3) for personellmangel unngås


4) Kompetanse i kategori 2-avdelinger (behandler barn etter uke 32 vanligvis > 1800 g)

Det bør være minst en heltidsansatt sykepleier eller lege med ammeveilederkompetanse knyttet til hver slik avdeling. Neonatalogene bør ha


tilstrekkelig kunnskap om betydningen av menneskemelk til å kunne delta i ernæringsplaner for barna uten å sette ammingen i fare.

5) Kompetanse i kategori 3a-avdelinger (behandler premature barn fra uke 28.0, vanligvis >1200 g)

Som over

6) Kompetanse i kategori 3 c-avdelinger (behandler alle grupper premature nyfødte)

Som over

Kapittel 4 – Kvalitetsindikatorer i nyfødtavdelinger

Kommentarer til anbefalingene

1) Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister bør benyttes av alle nyfødtavdelinger og være et register som bidrar i arbeidet med nasjonale kvalitetsindikatorer


2) Det innføres nasjonale kvalitetsindikatorer for nyfødtavdelinger

Andel barn som blir fullammet, delammet, og ikke ammet ved hjemreise bør være blant indikatorene. Andel barn som får donormelk bør også være det, og det bør meldes som avvik dersom mangel på donormelk fører til at premature barn får morsmelkerstatning.

3) Regionsforetakene bør følge opp kvalitet i nyfødtavdelingene


Kapittel 5 – Samarbeid mellom behandlingsnivåer i nyfødtmedisin

Kommentarer til anbefalingene

1) Samarbeid om enkelt-pasienter og behandlingsretningslinjer


2) Samarbeid ved overflytting mellom behandlingsnivåer

3 c avdelinger må lokaliseres slik at tilreisende barselkvinner får den omsorgen de skal ha uten at det skjer på bekostning av den eksisterende barselomsorgen.

3) Samarbeid om opplæring og forskning


4) Avdelinger bør samarbeide om pasienter med behov for kompetanse fra nasjonale behandlingsentra


Kapittel 6 – Foreldre er en viktig del av behandlingsteamet for syke nyfødte

Kommentarer til anbefalingene

1) Foreldre bør være en viktig del av behandlingsteamet

Foreldrene bør som hovedregel bo på samme rom som barn, eventuelt i et tilstøtende rom, da de er den eneste delen av teamet som ikke kan erstattes av


andre.

2) Foreldre med kritisk syke barn skal sikres praktisk og økonomisk mulighet til å være sammen med barnet sitt

Det inkluderer hjelp til omsorg for andre mindreårige barn.

3) Foreldre skal tilbys samtaler med personale utenfor nyfødtavdelingen


4) Foreldre til syke nyfødte i nyfødtintensivavdeling bør få tilbud om oppfølging av barnets helsetilstand