Hopp til Innhold

Vedtekter og etiske retningslinjer

Vedtatt på Generalforsamlingen 2020

Forutsetninger

Vedtektene er et hjelpemiddel til å styre og utvikle organisasjonen.

Paragraf 1: Formålsparagrafen er alltid viktigst, og går foran alle andre regler dersom det er tvil.

Sentralstyret kan gjøre redaksjonelle endringer i vedtekter og retningslinjer utenfor generalforsamlingen: f.eks. layout, målform, skrivefeil, rekkefølge på paragrafene, nummerering m.m. Disse skal ikke påvirke innholdet.

Ammehjelpen skal regelmessig vurdere vedtekter og retningslinjer. Forslag til endringer blir samlet opp. Sentralstyret vurderer når det er behov for endring, men som regel skal hver tredje generalforsamling vurdere dette.

Innholdsmessige endringer i vedtekter og etiske retningslinjer kan bare gjøres av generalforsamlingen og må ha 2/3 flertall.

Ammehjelpens vedtekter

Ny ordlyd vedtatt på GF 2019

§ 1. Formål

Ammehjelpen arbeider for å verne og fremme amming. Mødre skal få all den hjelp og støtte de trenger til å amme så lenge de selv ønsker, til beste for barnas og mødrenes helse og samfunnet for øvrig.

§ 2. Profil og oppgaver

Ammehjelpen er en partipolitisk uavhengig, frivillig humanitær organisasjon som gir råd og støtte knyttet til amming og brystmelk. Ammehjelpen verner og fremmer også amming gjennom å påvirke rammebetingelser, holdninger og kunnskap om amming nasjonalt og internasjonalt.

§ 3. Internasjonal tilknytning

Ammehjelpen er tilknyttet IBFAN (International Babyfood Action Network) og WABA (World Alliance for Breastfeeding Action network) – som er internasjonale nettverk av organisasjoner som arbeider for å beskytte og fremme amming.

§ 4. Medlemskap

4-1. Ammehjelper

En ammehjelper har egen ammeerfaring, bestått Ammehjelpens fastsatte prøve, fremvist politiattest uten merknader og betalt medlemskontingent.

Det er kun ammehjelpere som kan drive ammerådgivning i regi av Ammehjelpen.

4-2. Aktivt medlem

Enhver kan bli aktivt medlem i Ammehjelpen gjennom innmelding, betaling av fastsatt kontingent og aktiv deltakelse i organisasjonen.

4-3. Støttemedlem

Enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner som vil verne og fremme amming, kan tegne støttemedlemskap i Ammehjelpen.

4-4. Æresmedlem

Ammehjelpens æresmedlemskap er organisasjonens høyeste æresbevisning. Æresmedlemskap kan tildeles ammehjelpere og aktive medlemmer som har utmerket seg i organisasjonen, og andre som har engasjert seg spesielt for å verne og fremme amming. Æresmedlemmer får livslangt medlemskap i Ammehjelpen. Sentralstyret fatter beslutning om tildeling av æresmedlemskap. Vedtaket skal være enstemmig.

§ 5. Nasjonale ledd

5-1. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er Ammehjelpens øverste organ, den holdes hvert år og er åpen for alle medlemmer. Organisasjoner/grupper som er støttemedlemmer, kan møte med en representant hver. Andre kan delta som observatører.

Stemmerett på generalforsamlingen har æresmedlemmer samt ammehjelpere og aktive medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år. Støttemedlemmer har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Observatører kan innvilges talerett i enkeltsaker. Ansatte i organisasjonen har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Medlemmer med stemmerett kan velges til sentrale verv i Ammehjelpen.

Innkalling og sakspapirer sendes alle stemmeberettigede medlemmer minst to uker før generalforsamlingen.

Følgende saker behandles:

Saker som medlemmene vil ha opp, må være sentralstyret i hende senest 8 uker før generalforsamling.

Vedtak og valg fattes med alminnelig flertall. Ved alminnelig flertall må vedtak og valgte personer få mer enn 50% av stemmene, og blanke stemmer telles ikke.

Endringer av Ammehjelpens Vedtekter og Etiske retningslinjer krever 2/3 flertall.

Ekstraordinær generalforsamling holdes når sentralstyret eller minst 2/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Protokoll skal føres og undertegnes av to medlemmer oppnevnt av generalforsamlingen.

5-2. Sentralstyret

Sentralstyret gis tillit og velges av generalforsamlingen. Det nye styret tar over ved avslutningen av Generalforsamlingen.

Sentralstyret består av leder, økonomiansvarlig og fire styremedlemmer. Leder er på valg hvert år. Økonomiansvarlig velges for to år1. Det øvrige styret velges for en periode på to år, der to styremedlemmer er på valg ved hver enkelt generalforsamling.

1) Endret fra ett til to år av generalforsamlingen 2023.

Tre varamedlemmer velges for ett år av gangen.

Leder og økonomiansvarlig velges ved særskilt valg. Det øvrige styret konstituerer seg selv.

Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er representert. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Sentralstyret skal

Sentralstyret kan

5-3. Administrasjonen

Sentralstyret ansetter Ammehjelpens arbeidstakere og har arbeidsgivers plikter overfor disse. Ammehjelpen skal ha en daglig leder som har ansvaret for den daglige driften. Daglig leder har møteplikt og talerett i styret og på generalforsamlingen.

5-4. Valgkomitéen

Ammehjelpens generalforsamling velger hvert år en valgkomité som skal bestå av leder og 2 medlemmer for ett år av gangen. Valgkomitéens leder velges ved særskilt valg.

I tillegg velges 2 varamedlemmer for ett år av gangen.

§ 6. Lokalgrupper

Ammehjelpens lokalgrupper består av ammehjelpere og aktive medlemmer. Alle godkjente ammehjelpere oppfordres til å være tilsluttet en lokalgruppe der dette finnes, eller opprette nye lokalgrupper der det er grunnlag for det.

Lokalgruppa skal

Lokalgruppa kan

Utover dette står lokalgruppene fritt til å organisere arbeidet slik de vil. Det gjelder også deling, sammenslåing og eventuelt nedleggelse av lokalgrupper. I fastlåste konfliktsituasjoner skal de søke råd eller be om avgjørelse fra sentralstyret.

§ 7. Logo

Ammehjelpens logo er formet som en sirkel som viser et barn til bryst.

Akrive medlemmer, ammehjelpere og æresmedlemmer, kan bruke logoen i Ammehjelpens tjeneste i tråd med vedtekter og retningslinjer. Om en er i tvil, skal en rådføre seg med administrasjonen. Generalforsamlingen kan endre logoen.

§ 8. Økonomi

8-1. Inntekter

Ammehjelpens inntekter kommer fra:

8-2. Økonomistyring

Sentralstyret/administrasjonen legger fram for generalforsamlingen regnskap revidert av statsautorisert revisor.

Store prosjekter skal presenteres generalforsamlingen separat i et forenklet regnskap som viser overskudd/underskudd samt bidrag til balansen.

Budsjettforslag for sentrale ledd legges fram for, og behandles av, generalforsamlingen.

Ved inntektssvikt skal sentralstyret søke å justere ned budsjettet i samsvar med prioritering i veiledende arbeidsprogram.

Enkeltmedlemmer og grupper som driver arbeid for Ammehjelpen med øremerket økonomisk støtte fra sentralt eller eksternt hold, plikter å legge fram prosjektplan m/budsjett og prosjektrapport med regnskap for sentralstyret.

§9 Eksklusjon

Ammehjelpen ved Generalforsamlingen kan ekskludere (personer og grupper) dersom de misbruker sin posisjon i organisasjonen, motarbeider vårt formål eller klart bryter våre vedtekter eller etiske retningslinjer. Sentralstyret kan også permittere (overnevnte) i påvente av behandling i generalforsamlingen.

§10 Oppløsning

Oppløsning av Ammehjelpen kan bare behandles av ordinær generalforsamling. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinær generalforsamling 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Ved oppløsning av organisasjonen går eventuelle midler til World Alliance for Breastfeeding Action (WABA). Midlene øremerkes internasjonalt arbeid.

Ammehjelpens etiske retningslinjer

1. Ammehjelperen skal i sin rådgivning ta utgangspunkt i det enkelte menneskes egenverd og skal tilstrebe at alle som søker bistand skal få dette.

2. Ammehjelperens rådgivning skal i størst mulig grad ha preg av tilbud. Ammehjelperen skal gi tilfredsstillende informasjon slik at den ammende selv kan vurdere sin situasjon. Rådgivningen skal ikke bære preg av overtalelse.

3. Ammehjelperen har plikt til å holde seg faglig oppdatert og gi råd i samsvar med kunnskapsbasert praksis.

4. Ammehjelperen gir generelt ikke råd som kan være av medisinsk art. Ved spørsmål om diagnostisering og behandling av medisinske tilstander skal mor oppfordres til å oppsøke helsepersonell. Ammehjelpere som har sitt daglige virke og/eller er utdannet innenfor relevante fag, kan gi råd i tilfeller som dekkes av deres fagkunnskap. De skal i så fall opplyse om dette til rådsøker. Rådene skal gis i samsvar med Ammehjelpens vedtekter og retningslinjer.

5. Råd om tilgrensende temaer som søvn/nattamming, matemetoder, tilleggsernæring/fast føde, spedbarns- og babyadferd og lignende, gis bare relatert til amming i tråd med Ammehjelpens vedtekter og retningslinjer.

6. Ammehjelperen har selvpålagt taushetsplikt om rådsøkerens identitet.

7. Når et medlem i Ammehjelpen representerer organisasjonen utad, må vedkommende forholde seg lojalt til Ammehjelpens vedtekter og retningslinjer.

8. Medlemskap i Ammehjelpen er uforenlig med engasjement/arbeid som bryter Den internasjonale kode for markedsføring av morsmelkerstatning, vedtatt av WHO og UNICEF.

9. Et medlem i Ammehjelpen skal ikke misbruke sin rolle til religiøs- eller partipolitisk agitasjon eller for økonomisk vinning.

En-til-en ammeråd gis uten betaling. Godtgjørelse for faktiske utgifter, som bruk av bil, kan avtales med rådsøker på forhånd. Små gaver som blomster og konfekt kan tas imot.

Andre oppdrag kan godtgjøres for faktiske utgifter og eventuelt tapt arbeidsfortjeneste. Mottas honorar, skal det gå til ammehjelper-relatert aktivitet.

Arrangeres det kurs eller lignende i regi av Ammehjelpen, kan det tas en rimelig kursavgift der inntekten går til ammehjelper-relatert aktivitet.