Om Ammehjelpen

Tilbake
ammehjelpens_logoAmmehjelpen har siden 1968 arbeidet for å verne og fremme amming.  Vårt mål er at mødre skal få all den hjelp og støtte de trenger til å amme så lenge de selv ønsker, til beste for barnas og mødrenes helse og samfunnet for øvrig. Se Ammehjelpens vedtekter

Ammehjelpen er en partipolitisk uavhengig frivillig humanitær organisasjon. Gjennom mor-til-mor-kontakt gir vi gratis råd og støtte til ammende mødre. Ammehjelpen verner og fremmer også amming gjennom å påvirke rammebetingelser, holdninger og kunnskap om amming nasjonalt og internasjonalt.

Ammehjelpere er tilgjengelige utenom helsestasjoners åpningstider, og er et supplement til det offentlige tilbudet på helsestasjoner og ammepoliklinikker.
Nasjonal kompetansetjeneste for amming er en viktig samarbeidspartner.

Hva er en Ammehjelper?

En Ammehjelper er en kvinne som selv har ammet sine barn, og som har dokumentert gode kunnskaper om amming gjennom Ammehjelpens egne godkjenningsrutiner. Disse kvinnene stiller sin tid til disposisjon for mødre som trenger støtte og veiledning i ammeperioden. Organisasjonen har i dag ca 160 frivillige Ammehjelpere (rådgivere).

Ammehjelpens målsetting

Ammehjelpen vil at en mor som ønsker å amme, skal få all den hjelp og støtte hun trenger til å amme så lenge hun selv og barnet ønsker. Ammehjelpens retningslinjer er klare på at vår rolle ikke er å overtale noen til å amme. Vi ønsker imidlertid et samfunn som legger til rette for amming, med gode helsetjenester, fleksible permisjonsordninger og tilgjengelighet for mødre med små barn i offentlige rom.

Ammerådgivning

Ammehjelpen har en gratis rådgviningstjeneste på telefon og e-post: Få ammehjelp Sekretariatet svarer på organisasjonsspørsmål.

Ammehjelpen lokalt kan noen steder tilby

• Utleie av elektriske brystpumper. Oversikt over hvilke ammehjelpere som leier ut pumpe ser du på denne listen
• Undervisning på fødselsforberedende kurs
• Besøk på barselavdelinger for å presentere Ammehjelpen
• Ammekafe for mødre og babyer
• Kurs og møter om amming for mødre og helsepersonell

Organisering

Ammehjelpens arbeid er basert på frivillig innsats. Vi har to deltidsansatte.

Ammehjelpen er organisert i et nettverk av lokale grupper og enkeltmedlemmer. Vi kommuniserer via vår interne facebook-side og nyhetsbrev.

Sentralstyret er ansvarlig for driften av Ammehjelpen, og styremedlemmene nedlegger mange frivillige arbeidstimer gjennom året.

Æresmedlemmer i Ammehjelpen:

Elisabet Helsing (1940-2019)
Eli Heiberg
Kari Pape
Anna Strand
Hans Christopher Børresen
Gro Nylander
Anne-Karin Paulsen
Elin Liseth (1944-1999)
Mette Lawlor
Rachel Myr
Anne Bærug
Tine Greve
Else Nielsen